Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.

A- A A+

logo transgurmetur 1Проект с наименование: Развитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в трансграничния регион на България и Турция (ТрансГурмеТур), Рег. № CB005.1.22.046

Договор за договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-238/31.07.2017 г.

Водещ партньор: Хасковска търговско-промишлена палата, България

Проектни партньори: Одринска търговско-промишлена палата, Турция;

Сдружение «Тракийско устойчиво развитие», България

Приоритетна ос 2: Устойчив туризъм

Специфична цел 2.2 Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез разработване на общи дестинации

Продължителност:  12 месеца (01.08.2017 – 31.07.2018)

Обща стойност на договора: 73232,22 €

За Водещия партньор: 41059,99 €

За Партньор 2:  20133,00 €

За партньор 3: 12039,23 €


Основна цел на проекта: Повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на устойчивия туризъм, с цел подобряване на териториалното сближаване в Европа, чрез популяризиране на алтернативни форми на туризъм.

Специфични цели:

 1. Повишаване капацитета за развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион на България и Турция чрез развитие и популяризиране на общи дестинации за гурме и винен туризъм.
 2. Използване на ИТ технологии за развитие и популяризиране на специфичния гурме туризъм в трансграничния регион на България и Турция, като алтернативна форма на туризъм.

Основни дейности:

 1. Управление на проекта.
 2. Информиране и публичност.
 3. Проучване на дестинации за гурме и винен туризъм в трансграничния регион на България и Турция.
 4. Създаване на многоезичен Туристически Гурме Пътеводител на трансграничния регион на България и Турция в два варианта: Онлайн платформа и Мобилно приложение.
 5. Организиране на кулинарни изложения, представяне на Туристическия Гурме Пътеводител и новите туристически пакети в България и в Турция.

Резултати по проекта:

 1. Проведени 4 работни срещи между партньорските организации;
 2. Изготвени досиета на 6 тръжни процедури;
 3. Разработена визуализация, информация и публичност;
 4. Извършени 2 проучвания на дестинации за гурме и винен туризъм в България и Турция и създадена обща база данни на 100 дестинации;
 5. Разработени 6 нови общи туристически пакета за гурме туризъм в трансграничния регион на България и Турция.
 6. Създадена онлайн платформа на Туристически Гурме Пътеводител на три езика – български, турски и английски;
 7. Създадено Мобилно приложение;
 8. Организирани 2 еднодневни кулинарни изложения в трансграничния регион на България и Турция;
 9. Проведени 2 пресконференции в Одрин и Хасково.

Целеви групи

 • 100 МСП - хотели и ресторанти, винарни, мандри, пекарни, пазари за храни, ферми;
 • 1000 представители от туристическия сектор - туроператори и турагенти, информационни центрове, читалища, професионални училища по туризъм и хранене, туристически асоциации, НПО и други от трансграничния регион на България и Турция.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020